Skyddsvall

Skyddsvall och fördröjningsmagasin vid Domsten
Domstens Byföreningen har kontaktats av WSP, ett konsultföretag, som på uppdrag av Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning, tagit fram ett samrådsunderlag gällande tillstånd för vattenverksamhet med en skyddsvall och ett fördröjningsmagasin inom fastigheten Kulla Gunnarstorp 1:21 vid Domsten. Syftet med åtgärden är att förhindra framtida översvämningar i Domsten från vatten som rinner ner genom ravinen.
WSP önskar att Byföreningen försöker ge en samlad bild över hur Domstens samhälle ställer sig till projektet och förslaget till lösning. De har valt att inte samråda direkt med någon fastighetsägare i Domsten, då de inte anser att det blir några negativa konsekvenser för dessa. De konsekvenser som förutses, bland annat vad gäller landskapsbilden, berör allmänheten i stort i Domsten, varför man anser det mer relevant att samråda med Byföreningen.
Nedan länkar till en detaljerad beskrivning av projektet och en större kartbild.
Samrådsunderlag        Större kartbild